Tagastusreeglid

Defektita kaupade tagastamine

Defektita tagastamine toimub vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksile ja Leedu Vabariigi valitsuse otsusele (2014-07-22) jaekaubanduse reeglite ja jaekaubanduse reeglite enda kinnitamise kohta, vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksi artikli 6.228 lõike 1 sätetele ("Tarbijal on õigus taganeda kauglepingu või väljaspool äriruume sõlmitud lepingust, välja arvatud käesoleva artikli lõikes 2 sätestatud erandid, neljateistkümne päeva jooksul ilma põhjust esitamata ja ilma muid kui tsiviilkoodeksi artiklis 6.22811 sätestatud kulusid kandmata.").

Kui tarbija sõlmib müügilepingu (edaspidi "leping") üksnes sidevahendi abil (kaugleping) ja ei saa seetõttu kasutada seadusest tulenevat õigust kontrollida kaupa ja hinnata selle sobivust enne lepingu sõlmimist, on tarbijal õigus müügilepingust taganeda, teatades sellest kirjalikult müüjale neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast. Kui Ostja on ostnud ühe lepingu alusel mitu kaupa, on Ostjal õigus taganeda kõigist ühe lepingu alusel ostetud kaupadest või ainult mõnest ühe lepingu alusel ostetud kaubast. Kirjaliku taotluse esitamiseks ettenähtud 14 (neljateistkümne) päeva pikkune tähtaeg algab kauba(de) üleandmise kuupäevast Ostjale või tema volitatud esindajale ning seda ei pikendata ega seostata mingil viisil kauba üleandmise või tagastamisega Müüjale või mõnele teisele isikule Müüjast mitteolenevatel põhjustel. Ostetud kvaliteetkaupu võib tagastada 14 päeva jooksul, kui:

tagastatud kaup on heas seisukorras originaalpakendis;
toode on kasutamata ja kahjustamata;
kaup on heas seisukorras (puuduvad kahjustatud etiketid, kaitsekiled, kotid jne);
tagastatud toode on täielikult töökorras koos kõigi tootja esitatud dokumentidega;
tootega on kaasas ostutõend ja garantiikaart (kui see on olemas).

Defektita kaupa ei saa tagastada, kui see on:

kaubad, mis on valmistatud Ostja individuaalse tellimuse alusel või mis on ilmselgelt kohandatud Ostja jaoks või mida oma olemusest tulenevalt ei saa Ostjale tagastada pärast nende üleandmist Ostjale, kuna need on muutunud müügikõlbmatuks, riknevad või aeguvad;
muudel juhtudel, kui müügilepingut ei saa Leedu Vabariigi seaduste kohaselt tühistada.


Defektita kauba tagastamisel vastutab ostja:

kauba pakendamise eest;
kauba üleandmine müüjale (välja arvatud juhul, kui on saadud vale kaup).
Me võime keelduda kauba tagasivõtmisest, kui kauba välimuses või pakendil on tehtud muudatusi, mis ei olnud vajalikud kauba kontrollimiseks, sealhulgas kahjustatud etiketid, rebenenud kaitsekiled ja läbipaistva pakendi kahjustused, mis ei takista kauba kontrollimist.

Kui kauba pakendi kahjustuse tõttu ei saa kaupa hiljem sama hinnaga võõrandada, ilma et see piiraks teise kauba ostja õigust osta uut ja kasutamata kaupa, võib sellist kaupa tagastada ainult meie ühisel kokkuleppel (nt kui te nõustute hüvitama kauba väärtuse vahe).

Meie e-poest ostetud kauba tagastamisel palume teil esitada vabas vormis kirjalik taotlus, milles on esitatud andmed tellimuse kohta: tellimuse number, kuupäev, toode, hind, tarnekuupäev. Taotlus peab sisaldama tagasimakse arvet.

Kui teile anti ostu ajal tellimuse eest täiendavat allahindlust ja te olete tagastanud ainult osa ühes tellimuses ostetud kaupadest, võime allahindluse summa tagasimaksest maha arvata.

Defektita kaupade tagastamisel vastutab ostja kõigi tagastamisega seotud transpordikulude eest.

Urban Earth Lovers'ist ostetud kaupade tagastamisel kehtivad ülaltoodud tingimused alates 22. juulist 2014. Leedu Vabariigi jaekaubanduse eeskirjadele (edaspidi "eeskirjad").

Kaupade tagastamine puudusega kaupade korral

Kauba tagastamine puudusega kauba ostmisel ja muudel juhtudel vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksile (artikli 6.363 lõige 7) ja Leedu Vabariigi valitsuse otsusele (22.07.2014) jaekaubanduse eeskirjade ja jaekaubanduse eeskirjade endi kinnitamise kohta.

Kui kauba tagastamise põhjuseks on puudusega kauba ostmine, oleme kohustatud asendama puudusega kauba omal kulul defektita kaubaga või hüvitama kauba eest makstud raha, kui kaup on defektne tootja süü tõttu, st kui puuduvad ostja ebaõigest kasutamisest tingitud tuvastatud rikked, kahjustused, asendamata jäänud osad, ostetud kauba seerianumber on sama, mis tagastataval kaubal, jms.

Garantii

Vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksi artikli 6.363 lõike 1 punktile 10 vastutab müüja kauba puuduste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast, kui seaduses või lepingus ei ole sätestatud pikemat tähtaega. Ostja käesoleva artikli kohaste õiguste suhtes kehtib kaheaastane aegumistähtaeg.

Vaidluste lahendamise teenused

Meie e-poest ostetud toote või teenuse kohta saate esitada taotluse/kaebuse riiklikule tarbijakaitseametile (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-post: tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-post: tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius). (8 5) 279 1466, veebilehel www.vvtat.lt (samuti riigi tarbijaõiguste kaitse teenistuse territoriaalsetele üksustele piirkondades) - või EGS platvormil http://ec.europa.eu/odr/ oleva taotlusvormi täitmisel.