Ostureeglid

1. Põhisätted
Käesolevad ostu- ja müügitingimused (edaspidi "tingimused") sätestavad õigused, kohustused ja vastutuse e-poest www.urbanearthlovers.com kaupa ostva isiku (edaspidi "ostja") ja e-poe www.urbanearthlovers.com (edaspidi "müüja") vahel seoses ostja poolt e-poest ostetud kaupadega. Kaupade ostmisega nõustub Ostja käesolevate tingimuste kohaldamisega.

2. Ostu-müügilepingu sõlmimine
2.1 Ostu- ja müügileping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja vajutab e-poes nupule "Osta" pärast ostukorvi loomist, tarneaadressi märkimist, makseviisi valimist ja käesolevate tingimuste lugemist, ning see kehtib kuni käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täieliku täitmiseni. Kui Ostja ei nõustu kõigi või osadega Tingimustest, ei tohi ta ostu sooritada.

3. Müüja õigused
3.1. Kui Ostja üritab kahjustada Veebipoe toimimist või stabiilset tööd või rikub oma kohustusi, võib Müüja ilma eelneva etteteatamiseta piirata, peatada (lõpetada) Ostja juurdepääsu Veebipoele ning ei vastuta Ostjale sellega seoses tekkinud kahjude eest.

3.2. Müüjal on õigus e-poe toimimine ilma eelneva etteteatamiseta peatada või lõpetada ning ta ei vastuta Ostja poolt sellega seoses kantud kahjude eest.

3.3. Müüjal on õigus neid tingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudetud tingimused e-poe veebilehel. Muudatused jõustuvad alates avaldamise hetkest kõigi tehingute suhtes, mis on sõlmitud pärast avaldamist.

3.4. Müüjal on muud õigused, mis on sätestatud Tingimustes ja Leedu Vabariigi õigusaktides.

4. Müüja kohustused
4.1. Müüja kohustub tegema kõik endast oleneva, et Ostja saaks e-poes pakutavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutada. Müüja ei garanteeri, et e-poe toimimine on katkematu või et andmete edastamine on vigadeta. Müüja ei vastuta kahju eest, mida Ostja kannab seoses e-poes esinevate rikete ja/või andmeedastusvigadega.

4.2 Tõsiste asjaolude korral, kui Müüja ei saa Ostjale tellitud kaupa pakkuda, kohustub Müüja pakkuma analoogset toodet ja kui Ostja keeldub analoogset toodet vastu võtmast, tagastab Müüja Ostjale 10 tööpäeva jooksul tema tehtud makse. Sellisel juhul on Müüja vabastatud vastutusest tarnimata jätmise eest.

4.3. Müüja kohustub täitma muid käesolevates tingimustes sätestatud nõudeid.

5. Ostja õigused
5.1 Ostjal on õigus osta e-poes kaupu vastavalt käesolevatele tingimustele ja Leedu Vabariigi õigusaktidele.

5.2 Ostjal (tarbijal) on õigus taganeda Müüjaga e-poes sõlmitud kauba ostu-müügilepingust, teatades sellest Müüjale kirjalikult 14 tööpäeva jooksul alates kauba üleandmise kuupäevast. Ostjal on õigus Müüjaga sõlmitud lepingust taganeda ainult siis, kui kaup on kvaliteetne, ei ole kahjustatud ega ole oluliselt muutunud.

5.3. Ostjal on muud õigused, mis on sätestatud eeskirjades ja Leedu Vabariigi õigusaktides.

6. Ostja kohustused
6.1. Ostja tasub kauba hinna ja selle tarne, samuti muud tasud (kui need on lepingu sõlmimisel kindlaks määratud) ning võtab tellitud kauba vastu. Ostja tasub Kauba eest, kasutades oma internetipanka, millel on veebipoega leping (juhul kui Müüja on sõlminud lepingu Ostja pangaga) või tehes makse mis tahes muust pangast Müüja kontole, kus on märgitud "Nõuded".

6.2 Kui Ostja poolt registreerimisvormil esitatud andmed muutuvad, peab Ostja neid viivitamatult ajakohastama.

6.3 Ostja peab kinnitama maksekorralduse Ostja internetipangaga seotud internetipoest (juhul kui Müüjal on leping Ostja pangaga) või tegema makse mis tahes muust pangast ja saatma Müüjale eraldi e-kirja, milles teavitatakse Ostjat maksest hiljemalt 24 tunni jooksul pärast nupu "Soorita tellimus" vajutamist. Kui maksekorraldust selle aja jooksul ei kinnitata, on Müüjal õigus lugeda, et Ostja on müügilepingust taganenud. Ostja poolt valitud kaup on reserveeritud ja Müüja jätkab müügilepingu täitmist alles siis, kui Müüja on saanud Ostja pangalt või Ostjalt teate valitud kauba eest tasumise kohta.

6.4. Ostja peab täitma muid Tingimustes ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud nõudeid.

7. Kaupade tarnimine
7.1 Kauba tarnib transpordifirma.

7.2 Kui te soovite saata kaupa tasulisse kohta, oleks kõige parem võtta meiega ühendust aadressil hello@urbanearthlovers.com, et arutada võimalusi.

7.3 Kaup toimetatakse tavaliselt Ostja poolt määratud aadressile 1-2 tööpäeva jooksul pärast kauba eest tasumise laekumist, eeldusel, et kaup on Müüja laos. Müüja ei garanteeri, et kaup toimetatakse igal juhul kohale eelmises lauses sätestatud tähtaja jooksul, eriti kui tellitud kaup ei ole Müüja laos. Kauba tarne toimub kogu Leedu Vabariigi territooriumil, sealhulgas Kura poolsaarel.

7.4. Kauba täpne tarnekuupäev ja -aeg täpsustatakse Müüja poolt Ostjale esitatud teatises, mis saadetakse Ostja poolt registreerimisvormil märgitud e-posti aadressile. Sellest tulenevalt kohustub Ostja, olles sõlminud ostu-müügilepingu, kontrollima eespool nimetatud e-posti kontot iga päev kuni tarneteate kättesaamiseni.

7.5 Saadetise üleandmisel kontrollib ostja või vajaduse korral ostja esindaja koos transpordifirma esindajaga pakendi seisukorda, kogust, kvaliteeti ja sisu.


7.5.1. Kui kaubasaadetise pakendi kahjustusi avastatakse, kuid kauba koguses, kvaliteedis või sisus ei ole tuvastatud kõrvalekaldumist(i), märgib ostja või vajaduse korral ostja esindaja kaubasaadetise pakendi kahjustused transpordiettevõtte esindaja poolt esitatud andmeloendisse või paberkandjal saatelehele.

7.5.2 Kui kauba koguses ja/või kvaliteedis ja/või sortimendis esineb lahknevus(i), ei tohi Ostja või ostja esindaja, olenevalt olukorrast, saadetist vastu võtta. Sellisel juhul täidab transpordiettevõtte esindaja koos ostja või ostja esindajaga, olenevalt olukorrast, spetsiaalse saadetise kontrolliaruande, milles märgitakse leitud eeskirjade eiramisi.

7.5.3. Kui ostja või ostja esindaja, olenevalt olukorrast, on kaubasaadetise vastu võtnud ja allkirjastanud transpordiettevõtte esindaja poolt esitatud andmeprotokolli või paberkandjal saatekirja ning märkinud kaubapakendi kahjustused, loetakse, et kaup on tarnitud kahjustatud kaubapakendis, kuid kaup vastab müügilepingu tingimustes sätestatud kogusele, kvaliteedile ja sortimendile ning et andmeprotokollis või paberkandjal saatekirjas märgitud lisateenused on nõuetekohaselt osutatud.

7.5.4. Kui ostja või vajaduse korral ostja esindaja on kaubasaadetise vastu võtnud ja allkirjastanud transpordiettevõtte esindaja poolt esitatud andmelogi või paberkandjal saatekirja ilma märkusteta, loetakse, et kaup on tarnitud terves pakendis, kaup on sama koguse, kvaliteedi ja sortimendiga, mis müügilepingu tingimustes, ning andmelogis või paberkandjal saatekirjas märgitud lisateenused on nõuetekohaselt osutatud.

7.6 Kui kaup on toimetatud Ostja poolt määratud aadressile, loetakse kaup Ostjale üleantuks, sõltumata sellest, kas kaup on tegelikult vastu võetud Ostja poolt või mõne muu isiku poolt, kes on kauba määratud aadressil vastu võtnud. Kui kaupa ei toimetata kohale ettenähtud tarnekuupäeval, teavitab Ostja sellest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui järgmisel päeval pärast ettenähtud tarnekuupäeva, Müüjat. Vastasel juhul kaotab Ostja õiguse esitada Müüja vastu nõudeid seoses tarnimata jätmise või hilinenud tarnimisega.

8. Kaupade tagastamine
8.1. Kui Ostja (tarbija) taganeb kauba ostu-müügilepingust, nagu on sätestatud tingimuste punktis 3.2, tagastatakse kaup Müüja kulul ja Ostja poolt kauba eest makstud raha tagastatakse 5 tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba tagastamisest ettevõtte kontorisse.

8.1.1. Kaup tuleb tagastada kauba ja saadetise originaalpakendis koos kauba dokumentidega. Enne kauba tagastamist peab Ostja võtma ühendust Müüjaga telefoni või e-posti aadressil hello@urbanearthlovers.com.

8.1.2 Ostja vastutab tagastatud kauba nõuetekohase pakkimise ja pakendamise eest. Kui kaup ei ole täielik ja/või nõuetekohaselt pakitud, ei võta Müüja tagastatud kaupa vastu.

8.1.3 Kaupa ei võeta tagasi, kui see on kasutatud ja/või kahjustatud ja/või kaotanud kaubandusliku välimuse (kauba või selle pakendi välimuse muutusi, mis olid vajalikud kauba kontrollimiseks, ei loeta kauba välimuse oluliseks muutuseks).

8.2. Kui tarnitud kaup ei vasta kvaliteedinõuetele või kui Ostjale (tarbijale) ei meeldi ostetud kauba kuju, suurus, värvus, mudel või komplektsus (välja arvatud õigusaktides nimetatud kaup, mida Ostjal ei ole õigust muuta (tagastada), kuna ostjale ei meeldi kauba kuju, suurus, värvus, mudel või komplektsus).

8.3 Kõigil tagastamisjuhtudel peab Ostja kõigepealt võtma ühendust määratud sidekanalite kaudu ja alles pärast juhi teavitamist jätkab Ostja tagastamist kulleriga või viib kauba määratud registrijärgsesse kontorisse.

9. Üldine vastutus
9.1 Ostja vastutab registreerimisvormil esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab registreerimisvormil esitatud andmete ebatäpsuse või ebatäpsuse tagajärgede eest.

9.2. Pooled vastutavad e-poe kaudu sõlmitud ostu-müügilepingu rikkumise eest Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.

9.3 Vastavalt Leedu Vabariigi elektroonilise allkirja seaduse artikli 8 lõike 3 sätetele nõustub Ostja Müüjaga, et Ostja tegevuse kinnitamine e-poes veebipoodi sisselogimise andmetega (autentimiskood) omab elektroonilise allkirja seaduse artikli 8 lõikes 1 sätestatud elektroonilise allkirja õiguslikku mõju (st sellel on sama õiguslik mõju kui kirjaliku dokumendi allkirjal ja see on kohtus tõendamisvahendina vastuvõetav). Ostja peab hoidma oma veebipoe sisselogimisandmeid turvaliselt ja mitte avalikustama neid, tagama, et andmed on teada vaid talle endale ja neid kasutab ainult tema ise, ning mitte edastama või muul viisil teistele isikutele kättesaadavaks või kättesaadavaks tegema. Kui ta kahtlustab, et tema sisselogimisandmetele võis pääseda ligi mõni teine isik, peab ta sellest viivitamatult teavitama Müüjat ning teavitama Müüjat viivitamatult oma sisselogimisandmete rikkumisest või avalikustamisest veebipoodi. Kõik toimingud, mis on tehtud Ostja tunnuskoodi abil, loetakse Ostja poolt sooritatuks ja Ostja kannab kogu vastutust selliste toimingute tagajärgede eest.

9.4 Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehtedel esitatud teabe eest, isegi kui Ostja siseneb nendele veebilehtedele Müüja e-poes olevate linkide kaudu.

9.5 Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes kuvatud kauba värv, kuju või muud parameetrid ei vasta kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile, mis on tingitud Ostja poolt kasutatava ekraani omadustest.


9.6 Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele tema süü tõttu tekkinud otsese kahju.

10. Isikuandmete töötlemine
10.1 Tellimuse esitamisel esitab Klient Müüjale isikuandmed, mida Müüja võib kasutada Kliendi identifitseerimiseks, tellimuse täitmiseks, Kliendiga edasise teabe saamiseks kontakteerumiseks või (Kliendi nõusolekul) otseturunduse eesmärgil kasutamiseks.

10.2 Tellimuse esitamisega annab Ostja nõusoleku informatiivsete teadete saatmiseks Ostja poolt esitatud e-posti aadressile ja telefoninumbrile, mis on vajalikud Kaupade tellimuse täitmiseks.

10.3 Kui Ostja ei soovi, et tema e-posti aadressi või telefoninumbrit kasutatakse otseturunduse eesmärgil, peab ta sellest Müüjat teavitama.

10.4 Müüja kinnitab, et Ostja poolt esitatud isikuandmeid töödeldakse ainult Kaupade ostmiseks Müüjalt ja otseturunduse eesmärgil (välja arvatud juhul, kui Ostja teatab Müüjale tingimuste punktis 10.3 sätestatud korras, et ta ei soovi, et tema isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil). Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes osutavad Kaupade tarnimist või muid teenuseid, mis on seotud Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega. Kõigil muudel juhtudel võib Ostja isikuandmeid avaldada kolmandatele isikutele ainult Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

10.5 Isikuandmeid, mida Ostja kasutab oma krediit- või deebetkontodelt Müüjale tehtavate ülekannete tegemiseks pangandussüsteemides, töödeldakse turvaliselt, kasutades Secure Socket Layer (SSL) sertifikaate. Ostja poolt kasutatavad pangad kannavad nende isikuandmete eest täielikku vastutust.

10.6. Kliendil kui andmesubjektil on õigus saada teavet selle kohta, kuidas tema isikuandmeid töödeldakse, parandada, kustutada või esitada vastuväiteid töötlemisele.

10.7 Selleks, et pakkuda Ostjale e-poe täielikku funktsionaalsust, salvestab Müüja Ostja arvutisse (seadmesse) teavet küpsiste kujul. Müüja kasutab salvestatud teavet selleks, et tuvastada Ostja kui e-poe eelmine külastaja, salvestada teavet Ostja ostukorvi pandud ostude kohta ja koguda veebilehe liiklusstatistikat. Ostjal on võimalus vaadata, millist teavet (küpsiseid) Müüja salvestab, ja ta võib osa või kõik salvestatud küpsised kustutada. Ostjal on ka õigus keelduda teabe (küpsiste) salvestamisest ja kasutamisest oma arvutis/seadmes, kuid sellisel juhul ei pruugi talle olla kättesaadavad teatud e-poe funktsioonid. Tingimustega nõustudes nõustub Klient teabe salvestamisega oma arvutisse (seadmesse). Ostja võib selle nõusoleku igal ajal tühistada, muutes oma veebilehitseja seadeid või võttes ühendust Müüjaga.

10.8 Kõik isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või juhised peab Ostja esitama Müüjale kirjalikult. Pärast sellise taotluse või juhise saamist Ostjalt esitab Müüja Ostjale kirjaliku vastuse maksimaalselt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul.

10.9. Kui Ostja ei nõustu tingimuste käesolevas punktis sätestatud isikuandmete kaitset käsitlevate sätetega, kaotab Ostja õiguse kasutada e-poes pakutavaid teenuseid.

11. Teabe saatmine
11.1 Müüja saadab kõik teated Ostja poolt registreerimisvormil esitatud e-posti aadressile.

11.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja e-poe ülemises osas esitatud Müüja kontaktandmetele (telefon +37062909192 ja e-post hello@urbanearthlovers.com).

12. Lõppsätted
12.1. Ostja ja Müüja lepivad kokku, et kogu Müüja e-poe veebilehel esitatud teave (sealhulgas, kuid mitte ainult käesolevad tingimused, teave Müüja, pakutavate kaupade ja teenuste ja nende omaduste kohta, Ostja ostu-müügilepingust taganemise õiguse kasutamise kord, Müüja toodete hooldusteenused ja garantiid (kui neid on)) loetakse Ostjale kirjalikult antud teabeks.

12.2 Kõik ostja ja müüja vahelisest ostu-müügilepingust tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse erimeelsused Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras.