Pirkuma noteikumi

1. Pamatnoteikumi Šie pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka personas, kas iegādājas preces interneta veikalā www.urbanearthlovers.com (turpmāk - Pircējs) un preces pārdevēja interneta veikalā www.urbanearthlovers.com (turpmāk – Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces interneta veikalā. Iegādājoties preces, Pircējs piekrīt šo Noteikumu piemērošanai.

2. Pirkuma un pārdošanas līguma noslēgšana

2.1. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs, interneta veikalā, izveidojot iepirkumu grozu, norādot piegādes adresi, izvēloties apmaksas veidu un iepazīstoties ar šiem Noteikumiem, noklikšķina uz " Pasūtīt” pogu, un ir spēkā līdz šī līguma saistību pilnīgai izpildei . Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem vai noteiktai Noteikumu daļai, viņš nedrīkst veikt pasūtījumu.

3. Pārdevēja tiesības

3.1. Ja Pircējs mēģina mazināt interneta veikala darbības stabilitāti, drošībui vai nepilda savus pienākumus, Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma var ierobežot, apturēt (izbeigt) viņa piekļuvi interneta veikalam un nav atbildīgs par jebkādiem Pircējam ar to saistītiem zaudējumiem.

3.2. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt interneta veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma un nav atbildīgs par jebkādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

3.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt Noteikumus, publicējot mainītos Noteikumus interneta veikala mājaslapā. Izmaiņas stājas spēkā no publicēšanas brīža visiem darījumiem, kas noslēgti pēc publicēšanas.

3.4. Pārdevējam ir citas tiesības, kas paredzētas Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

4. Pārdevēja pienākumi

4.1. Pārdevējs apņemas velīt visas pūles , lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs negarantē, ka interneta veikals darbosies bez pārtraukumiem vai datu pārraide notiks bez kļūdām. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar elektroniskā veikala darbības traucējumiem un/vai datu pārraides kļūdām.

4.2. Pārdevējs no sevis neatkarīgu apstākļu gadījumā, nespējot Pircējam nodrošināt pasūtīto preci, apņemas piedāvāt analogu preci un, ja Pircējs atsakās pieņemt preces analogu, atmaksāt Pircēja samaksāto naudu termiņā. 10 darba dienas. Šajā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādi.

4.3. Pārdevējs apņemas ievērot citas šajos Noteikumos noteiktās prasības.

5. Pircēja tiesības

5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem.

5.2. Pircējam (lietotājam) ir tiesības atcelt interneta veikalā ar Pārdevēju noslēgto preču pirkšanas-pārdošanas līgumu, rakstiski par to brīdinot Pārdevēju 14 darba dienu laikā no preces piegādes dienas. Pircējam ir tiesības atkāpties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar pārdevēju tikai tad, ja prece ir kvalitatīva, nav bojāta un nav būtiski mainījusi savu izskatu.

5.3. Pircējam ir citas tiesības, kas paredzētas Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.

6. Pircēja pienākumi

6.1. Pircējam ir jāsamaksā preču un to piegādes cena, kā arī citi maksājumi (ja tas norādīts, slēdzot līgumu) un jāpieņem pasūtītās preces. Pircējs norēķinās par preci, izmantojot savu internetbanku, uz kuru tiek nodrošināta saite no interneta veikala (ja Pārdevējs ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar Pircēja banku), vai veicot maksājumu no jebkuras citas bankas uz Pārdevēja kontu norādīts sadaļā "Detaļas".

6.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas anketā norādītie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjauno..

6.3. Pircējam maksājuma uzdevums ir jāapstiprina Pircēja bankā tiešsaistē, uz kuru tiek sniegta saite no interneta veikala (gadījumā, ja Pārdevējs ir noslēdzis atbilstošu līgumu ar Pircēja banku) vai jāveic maksājums no jebkuras citas bankas un jānosūta Pārdevējam atsevišķu e-pasta paziņojumu par apmaksu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pogas "Pasūtīt" nospiešanas. Ja maksājuma uzdevums šajā termiņā netiek apstiprināts, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkuma un pārdošanas līguma. Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas un Pārdevējs apņemas izpildīt pārdošanas līgumu tikai tad, kad Pārdevējs saņem Pircēja bankas vai Pircēja paziņojumu par veikto apmaksu par izvēlētajām precēm.

6.4. Pircējam ir jāievēro Noteikumos un citos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktās prasības.

7. Preču piegāde

7.1. Preces piegādā transporta uzņēmums.

7.2. Ja vēlaties nosūtīt preces uz maksas vietām, vislabāk ir sazināties ar mums e-pastā. Nosūtiet e-pastu hello@urbanearthlovers.com un apspriedīsim iespējas.

7.3. Parasti preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 1-5 darba dienu laikā no preču apmaksas saņemšanas, ja prece atrodas Pārdevēja noliktavā. Pārdevējs negarantē, ka preces tiks piegādātas iepriekšējā teikumā norādītajā termiņā visos gadījumos, īpaši, ja pasūtītās preces neatrodas Pārdevēja noliktavās. Preču piegāde tiek veikta visā Latvijas Republikas teritorijā.

7.4. Precīzs preču piegādes datums un laiks tiks nosūtīts uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi. Attiecīgi Pircējs, noslēdzot pirkuma un pārdošanas līgumu, apņemas katru dienu pārbaudīt iepriekšminēto e-pastu, līdz tiek saņemts paziņojums par preces piegādi.

7.5. Sūtījuma piegādes laikā Pircējam va Pircēja pārstāvim kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi jāpārbauda iepakojuma stāvoklis, preču daudzums, kvalitāte un sortiments.

7.5.1. Ja tiek konstatēts sūtījuma iepakojuma bojājums, bet nav neatbilstības preču daudzumā, kvalitātē vai sortimentā, Pircējam vai Pircēja pārstāvim, ir jāatzīmē sūtījuma iepakojuma bojājums transporta uzņēmuma pārstāvja norādītajā datu reģistrā vai papīra formāta piegādes apstiprinājumā.

7.5.2. Ja tiek konstatēta neatbilstība preču daudzumā un/vai kvalitātē un/vai sortimentā, Pircējs vai Pircēja pārstāvis, nedrīkst sūtījumu pieņemt. Šajā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvi, aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, kurā atzīmē konstatētos pārkāpumus.

7.5.4. Pēc tam, kad Pircējs vai pircēja pārstāvis ir pieņēmis sūtījumu un parakstījis transporta uzņēmuma pārstāvja sniegto datu reģistrētāju vai papīra formāta piegādes apstiprinājumu bez komentāriem, tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta nebojātā iepakojumā, sūtījums, preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst pirkuma līguma noteikumiem, papildpakalpojumi, kas norādīti datu reģistrētājā vai uz papīra formāta piegādes apstiprinājuma, ir pareizi noformēti.

7.6. Piegādājot preces pircēja norādītajā adresē, tiek uzskatīts, ka prece Pircējam ir piegādāta, neatkarīgi no tā, vai preces faktiski pieņem Pircējs vai jebkura cita persona, kas preci pieņēmusi norādītajā adresē. Ja preces netiek piegādātas plānotajā piegādes dienā, Pircējs par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preču piegādes dienas informē Pārdevēju. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības iesniegt Pārdevējam pretenzijas saistībā ar preču nepiegādi vai novēlotu piegādi.

8. Preču atgriešana

8.1. Ja Pircējs atsakās no preču pirkšanas un pārdošanas līguma, kā noteikts Noteikumu 3.2.punktā, preces tiek atgrieztas uz Pārdevēja rēķina un Pircēja samaksātā nauda par preci tiek atgriezta 5 darba dienu laikā no to saņemšanas uzņēmuma birojā.

8.1.1. Preces tiek atgrieztas oriģinālajā preces un sūtījuma iepakojumā kopā ar preces dokumentiem. Pirms preču atgriešanas pircējam jāsazinās ar pārdevēju pa tālruni vai e-pastu hello@urbanearthlovers.com.

8.1.2. Pircējs ir atbildīgs par atgrieztās preces pareizu salikšanu un iepakošanu. Ja prece nav komplektēta un/vai pareizi iepakota, Pārdevējs atgriezto preci nepieņem.

8.1.3. Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tās ir lietotas un/vai ir bojātas un/vai zaudējušas savu komerciālo izskatu (preces vai to iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas preces apskatei, netiek uzskatītas par būtiskām izmaiņām preču izskatā).

8.2. Ja piegādātā prece neatbilst kvalitātes prasībām vai Pircējam nepatīk iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija (izņemot tiesību aktos noteiktās preces, kuras Pircējam nav tiesību maiņīt (atgriezt) sakarā ar to, ka viņam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija).

8.3. Visos atgriešanas gadījumos Pircējam vispirms jāsazinās ar Pārdevēju uz norādītajiem kontaktiem un tikai pēc informācijas saņemšanas no menedžera , jāatgriež ar kurjera starpniecību vai jānogādā prece uz norādīto biroju.

9. Vispārējā atbildība

9.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas anketā norādīto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas izriet no reģistrācijas anketā norādīto datu nepareizības vai neprecizitātes.

9.2. Puses ir atbildīgas par pirkuma un pārdošanas līguma, kas noslēgts, izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu Latviajs Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

9.3. Ņemot vērā Lietuvas Republikas Elektroniskā paraksta likuma 8. pantu. 3. noteikumiem, Pircējs vienojas ar Pārdevēju, ka Pircēja apstiprinājums ar interneta veikala pieteikšanās datiem (identifikācijas kods) ir Elektroniskā paraksta likuma 8.pants. 1 d. noteiktais elektroniskā paraksta tiesiskais spēks (t.i. ir tāds pats juridiskais spēks kā parakstam rakstveida dokumentos un ir pieļaujams kā pierādīšanas līdzeklis tiesā). Pircējam ir jāsaglabā savi interneta veikala pieslēgšanās dati un tie nav jāizpauž, jānodrošina, lai dati būtu zināmi tikai viņam pašam un tikai viņš tos izmantotu, nevis, lai tos nodotu vai citādi ļautu citām personām ar tiem iepazīties vai izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieteikšanās datus varētu būt ieguvusi cita persona, nekavējoties par to paziņot Pārdevējam, kā arī nekavējoties informēt Pārdevēju par pieslēgšanās datu pārkāpumu vai izpaušanuinterneta veikalam. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja identifikācijas kodu, ir uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

9.4. Pārdevējs nav atbildīgs par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircējs piekļūst šīm vietnēm, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošās saites.

9.5. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā redzamo preču krāsa, forma vai citi parametri neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā displeja īpašību dēļ.

9.6. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus, kas radušies tās vainas dēļ.

10. Personas datu apstrāde

10.1. Iesniedzot Pasūtījumu Pārdevējam, Pircējam ir jānorāda personas dati, ar kuriem Pārdevējs var identificēt Pircēju, piegādāt Pasūtījumu, sazināties, ja nepieciešama papildu informācija vai (ar klienta piekrišanu) izmantot to tiešā mārketinga nolūkos.

10.2. Iesniedzot Pasūtījumu, Pircējs piekrīt uz viņa norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru nosūtīt informatīvas ziņas, kas nepieciešamas Preču pasūtījuma izpildei.

10.3. Pircējam, kurš nevēlas, lai viņa e-pasta adrese vai tālruņa numurs tiktu izmantots tiešā mārketinga nolūkos, par to jāinformē Pārdevējs

10.4. Pārdevējs apliecina, ka Pircēja norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai Preču iegādes noformēšanai un tiešā mārketinga nolūkos (izņemot gadījumus, kad Pircējs Noteikumu 10.3.punktā noteiktajā kārtībā ir atteicies no savu datu izmantošanas tiešā mārketinga nolūkos). Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina Preču piegādi vai citus ar Pircēja pasūtījuma pareizu izpildi saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus trešajām personām var izpaust tikai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

10.5. Personas dati, kurus Pircējs izmanto, veicot pārskaitījumus no saviem kredīta vai debeta kontiem Pārdevējam banku sistēmās, tiek apstrādāti droši, izmantojot SSL (Secure Socket Layer) sertifikātus drošai saziņai. Visu atbildību par šiem personas datiem uzņemas Pircēja izmantotās bankas.

10.6. Pircējam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kā tiek apstrādāti viņa personas dati, labot, dzēst vai iebilst pret to apstrādi.

10.7. Lai Pircējam nodrošinātu pilnvērtīgas interneta veikala iespējas, Pārdevējs fiksē informāciju – sīkdatnes, Pircēja datorā (ierīcē). Pārdevējs izmanto ierakstīto informāciju kā Pircēja iepriekšējo e-pasta adresi veikala apmeklētāju identifikācijai, informācijas saglabāšanai par Pircēja iepirkumu grozā ievietotajiem pirkumiem, vietnes apmeklējuma statistikas apkopošanai. Pircējam ir iespēja pārskatīt, kādu informāciju

(sīkdatnes) Pārdevējs fiksē, un var dzēst daļu vai visas ierakstītās sīkdatnes. Pircējam ir arī tiesības nepiekrist informācijas (sīkdatņu) ierakstīšanai un izmantošanai savā datorā (ierīcē), taču šajā gadījumā noteiktas e-pasta ziņas veikala funkcijas viņam var nebūt pieejamas. Piekrītot Noteikumiem, pircējs piekrīt informācijas ierakstīšanai savā datorā (ierīcē). Pircējs var atsaukt šo piekrišanu jebkurā laikā, mainot sava interneta pārlūkprogrammas iestatījumus vai sazinoties ar Pārdevēju.

10.8. Jebkurš pieprasījums vai norādījums, kas saistīts ar personas datu apstrādi, Pircējam jāiesniedz Pārdevējam rakstiski. Saņemot no Pircēja šādu pieprasījumu vai norādījumu, Pārdevējs ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā sniedz Pircējam rakstisku atbildi.

10.9. Ja Pircējs nepiekrīt šajā Noteikumu sadaļā norādītajiem Fizisko personu datu aizsardzības noteikumiem, Pircējs zaudē tiesības izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus.

11. Informācijas nosūtīšana

11.1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.

11.2. Pircējs visas ziņas un jautājumus nosūta, izmantojot Pārdevēja interneta veikala augšpusē norādītos datus (tālrunis +37062011400 un e-pasts hello@urbanearthlovers.com).

12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visa informācija, kas tiek sniegta Pārdevēja interneta veikala mājaslapā (tai skaitā, bet ne tikai, šie Noteikumi, informācija par Pārdevēju, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem un to īpašībām, Pircēja tiesības atteikt pirkumu un pārdošanaslīguma izpildes kārtību, Pārdevēja preces apkopes pakalpojumi un garantijas (ja tādas tiek sniegtas)) uzskatāmas, ka Pircējam sniegtas rakstiski.

12.2. Visi strīdi, kas rodas vai ir saistīti ar pirkšanas un pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju, tiek risināti sarunu ceļā. Ja nav iespējams panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.