Privātuma noteikumi


Reģistrējoties mūsu interneta veikala sistēmā, Jūs piekrītat, ka, pārvaldot e-veikalu, fiksējot servera darbības traucējumus un identificējot apmeklētājus, varam izmantot apmeklētāju datoru IP adreses. Mēs izmantojam arī "sīkdatnes", kas ļauj prezentēt īpaši apmeklētāju interesēm pielāgotu saturu un saglabāt iespēju vēsturi.

Urban Earth Lovers interneta veikala reģistrācijas anketā, pasūtījuma un komentāru veidlapās var tikt lūgts norādīt personas informāciju (piem., vārdu, tālruņa numuru, dzīvesvietu, e-pasta adresi), kas nepieciešama interneta veikala tirdzniecības sistēmas darbībai un Jūsu pasūtījumu administrēšanai. E-veikala vadītāji nekad neprasa norādīt konfidenciālu personas informāciju (piemēram: personas kodus, paroles, bankas kodus utt.). Sniedzot personas datu informāciju, Jūs vienlaikus piekrītat un atļaujat šīs informācijas un datu izmantošanai un apstrādei, lai sniegtu Jums informācijuvai sazinātos biznesa nolūkos, vai lai pārvaldītu iekšējo statistiku. Parole klienta pieslēgšanai e-veikala personīgajam kontam tiek ievadīta tikai speciālā formā, tā tiek glabāta kodēta datubāzē un Jūs pats esat atbildīgs par tās noslēpuma saglabāšanu un apņematies to nenodot trešajām personām.

E-veikala klientu personas dati reģistrācijas anketā tiek glabāti tirdzniecības sistēmā 1 (vienu) kalendāro gadu no pēdējā aktīvā rīkojuma iesniegšanas vai no reģistrācijas datuma, ja nav iesniegts neviens uzdevums. Pēc šī neaktivitātes perioda klienta personas un pasūtījuma dati tiek izņemti no datubāzes un būs nepieciešama pārreģistrācija, lai veiktu jaunus pasūtījumus.

Apkopotie dati par Urban Earth Lovers e-veikala apmeklētājiem un viņu pasūtījumiem ir aizsargāti pret nozaudēšanu, neatļautu izmantošanu un tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu. Apmeklētāja personas datus var izmantot tikai tad, ja mums ir nepieciešams ar Jums sazināties. Apmeklētāju interneta veikalā norādīto e-pasta adresi var izmantot tiešā mārketinga nolūkos, tikai tad, ja klienti paši reģistrējas un apstiprina savu vēlmi saņemt reklāmas informāciju. Lai iepazītos ar e-veikala datubāzē uzkrāto informāciju par sevi un Jūsu pasūtījumiem, lūdzu, ieejiet savā kontā un izvēlieties norādni "klientu dati" un "pasūtījumu vēsture". Tāpat, ja nav iespējas tiešsaistē pārbaudīt mūsu rīcībā esošo informāciju par Jums, kā noteikts ADATĮ 25.pantā, datu subjekts, iesniedzot datu pārzinim vai datu apstrādātājam personas identitāti apliecinošu dokumentu, ir tiesības saņemt informāciju, no kādiem avotiem un kādi personas dati ir vākti, kādam nolūkam tie tiek apstrādāti, kam tie tiek sniegti. Datu pārzinim, saņemot datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu apstrādi, ir jāatbild, vai ar viņu saistītie personas dati tiek apstrādāti, un jāsniedz datu subjektam pieprasītie dati ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no datu subjekta pieprasījuma datuma. Pēc datu subjekta pieprasījuma šādi dati jāsniedz rakstiski. Datu pārzinis šādus datus sniedz datu subjektam bez maksas vienu reizi kalendārajā gadā.

Ja ir nepieciešamība mainīt personas datus (adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi u.c.) e-veikala datu bāzē, klienti to var izdarīt automātiski, ielogojoties savā kontā un izvēloties sadaļu "klienta dati". Pēc izmaiņu veikšanas neaizmirstiet saglabāt atjauninājumus! Šādas izmaiņas var veikt arī veikala vadītājs pēc Jūsu pieprasījuma – ziņojiet par nepieciešamību mainīt datus interneta veikala reģistrācijas anketā un tas tiks darīts reāllaikā. Ja nevarat izmantot savu e-pastu, ar kuru reģistrējāt savu kontu e-veikalā - sazinieties ar veikala administrāciju un iesniedziet personu apliecinošu dokumentu un lūgumu veikt nepieciešamās izmaiņas. Ja jums ir nepieciešams pilnībā dzēst savu kontu un pasūtījumu vēsturi, lūdzu, sazinieties ar mums par to rakstiski informējot uzņēmuma administrāciju, izmantojot publicētās saziņas e-pastu, pasta adresi vai piesakoties personīgi norādītajā administrācijas adresē.